Organizacja zajęć – zalecenia sanitarne

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą z mydłem.
 4. Na teren szkoły mogą wejść osoby z zewnątrz (tylko bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), dezynfekcji rąk, zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania
  w wyznaczonych obszarach szkoły.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły nie wchodzą na teren placówki, zostawiają dzieci w przedsionku szatni. Uczniów klas pierwszych z szatni odbiera wychowawca i zaprowadza do sali. Uczniowie klas starszych z szatni do sali lekcyjnej przemieszczają się sami.
 6. Opiekunowie odprowadzający dzieci z klas pierwszych mogą wchodzić do budynku szkoły (szatnia- przedsionek) przez pierwszy miesiąc nauki, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 1. Odbiór dzieci po zakończonych lekcjach odbywa się z przedsionka szatni.
 2. W uzasadnionych przypadkach (np. odbiór dziecka ze świetlicy, kontakt z sekretariatem itp.) rodzice/opiekunowie prawni wchodzą do szkoły jedynie przez wejście główne, przy czym zobowiązani są do wpisania się do zeszytu wejść z podaniem imienia i nazwiska, daty, godziny oraz celu. Na terenie szkoły obowiązują maseczki i dezynfekcja.
 3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), zostanie on odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).