Konkurs plastyczny pt.”Jak sobie wyobrażam pierwszych założycieli Woli?”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. ” Jak sobie wyobrażam pierwszych założycieli Woli?”

REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO „Jak sobie wyobrażam pierwszych założycieli Woli?

I. Organizator. 

Konkurs plastyczny pt. „Jak sobie wyobrażam pierwszych założycieli Woli?” jest współorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 55 w Krakowie ul. Dobczycka 20 wraz z Towarzystwem Przyjaciół Woli.

Konkurs jest realizowany w ramach obchodów roku jubileuszowego 660-lecia założenia Woli Duchackiej.  

II. Cele konkursu: 

 • budowanie poczucia tożsamości lokalnej, poszerzenie wiedzy  o dzielnicy Wola Duchacka; 
 • zaangażowanie dzieci  w życie społeczne dzielnicy; 
 • rozwijanie kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci. 

III Warunki uczestnictwa:  

 1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną przedstawiającą pierwszych założycieli Woli według wyobraźni autora.  
 1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I- III szkół podstawowych z terenu dzielnicy Wola Duchacka. Rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach wiekowych. 
 1. Praca plastyczna musi być wykonana samodzielnie, dowolną techniką płaską (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem…) formatu A4 lub A3. 
 1. Autor może złożyć jedną pracę plastyczną. 
 1. Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie, podając: imię, nazwisko, wiek, klasę, grupę, nazwę szkoły/przedszkola, opiekuna pracy, telefon kontaktowy. 
 1. Nagrody będą przyznawane indywidualnie. 
 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. 
 1. Kryteria oceny prac: samodzielność, zgodność z tematyką, estetyka pracy i kreatywność.  

IV. Termin i miejsce składania prac. 

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie, ul. Dobczycka 20, do dnia 30.05.2024 r.

Prace przechodzą na własność Organizatora.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych w ramach działalności Organizatora. 

V. Rozstrzygnięcie konkursu  

Dopuszcza się możliwość przyznania nagród równorzędnych oraz wyróżnień. Decyzja Komisji co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.  

VI. Ogłoszenie wyników konkursu. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 10.06.2024 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród organizator poinformuje laureatów poprzez szkołę/przedszkole. 

VIII. Uwagi dodatkowe.  

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

Organizatorzy z SP 55: 

Anna Ptak-Dziad 

Monika Zwolińska-Wójcik 

Joanna Słowiak