Od 25 maja 2020 r. rozpoczęcie zajęć w szkole dla klas I – III

Od dnia 25. 05. 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w naszej szkole.

Zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Uczeń musi być zdrowy, bez objawów chorobowych. Jeżeli w domu przebywa osoba chora, w izolacji lub na kwarantannie nie wolno przyprowadzić dziecka do placówki.

W pierwszym dniu uczeń przynosi zgodę rodziców na pomiar temperatury ciała.

Uczeń w czasie pobytu w szkole korzysta tylko z własnych przyborów, ćwiczeń i podręczników.  Nie przynosi ze sobą niepotrzebnych przedmiotów.

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7.00 – 17 .00.

Stołówka jest nieczynna. Uczeń powinien być zaopatrzony w drugie śniadanie i napoje. Poidła nie działają.

Uczniowie pozostający w domu nadal korzystają z propozycji treści programowych zamieszczanych przez wychowawcę klasy na stronie internetowej szkoły. 

W związku z powrotem nauczycieli i części uczniów do pracy stacjonarnej prosimy o nieprzysyłanie e-maili z pracami dzieci.