WYNIKI KONKURSÓW – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2022 r.

WYNIKI konkursu pt.: „Drugie życie starych gazet” 

WYNIKI konkursu wiedzy o frazeologizmach

WYNIKI konkursu literackiego na WYJAŚNIENIE/ROZWINIĘCIE hasła MMBSz oraz WYNIKI losowania w AKCJI „Książka na życzenie”

***********************************************************

Jak co roku w październiku, również w naszej szkole, obchodzony będzie Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. To dobra okazja do pokazania dorobku i potencjału biblioteki, jej pozycji w oczach uczniów i rodziców, a także zorganizowania różnego rodzaju aktywności i promocji czytelnictwa.

W tym roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) jako hasło Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych wybrało „Reading for Global Peace and Harmony”, które w Polsce skrócono do „Czytanie dla pokoju”.

Ogłaszamy następujące AKCJE:

1. AKCJA „Książka na życzenie”

Na specjalnie przygotowanym druku (do pobrania w bibliotece) można zgłosić propozycje zakupów książkowych do biblioteki szkolnej. Każdy uczeń może zgłosić najwyżej trzy propozycje.

Wśród uczestników akcji rozlosujemy nagrody!

2. AKCJA Bookcrossingowa

Obok biblioteki szkolnej zostanie stworzona półka, na której systematycznie będą pojawiać się książki do swobodnego zabierania i czytania. Można również przynieść na wymianę własną książkę i dać jej nowe życie.

Akcja adresowana jest do wszystkich, dzieci i dorosłych, którzy lubią czytać i chcą dzielić się książkami z innymi.

Ogłaszamy następujące KONKURSY:

 1. KONKURS pt.: „Drugie życie starych gazet” 

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I – VI oraz OP1 i OP2

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne wykonanie (podczas zajęć szkolnych) ze starych gazet przestrzennego projektu dowolnej postaci literackiej;
 • wstępnej selekcji prac kwalifikowanych do konkursu dokonuje wychowawca klasy I-III lub nauczyciel plastyki;
 • każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę;
 • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę, zawierającą informacje: imię i nazwisko ucznia (autora pracy), klasa ORAZ imię i nazwisko postaci literackiej, tytuł utworu, z którego pochodzi, imię i nazwisko autora utworu literackiego.

Kryteria oceniania:

 • twórcza pomysłowość i wyobraźnia oraz oryginalność;
 • estetyka wykonania pracy i ogólne wrażenie artystyczne.

Termin i miejsce oddania prac: do dnia 20 X 2022 r. Prace należy składać w bibliotece.

2. KONKURS literacki na WYJAŚNIENIE/ROZWINIĘCIE hasła tegorocznych obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas V – VIII oraz OP2 i OP3

Warunki uczestnictwa:

 • samodzielne, pisemne wyjaśnienie tegorocznego polskiego hasła Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych: „Czytanie dla pokoju”. (Polskie hasło jest skróconą wersją angielskiego hasła wybranego w tym roku przez IASL: „Reading for Global Peace and Harmony”).
 • prace konkursowe przyjmowane będą wyłącznie w formie wydruku komputerowego formatu A4,
 • praca powinna zawierać minimum 10 zdań, ale nie może przekroczyć jednej kartki formatu A4 wydruku komputerowego (obowiązuje czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5),
 • prace muszą być zaopatrzone w czytelną metryczkę (na odwrotnej stronie pracy), zawierającą informacje: imię i nazwisko autora, klasa.

Kryteria oceniania:

 • wartość merytoryczna pracy (rzeczowość, wyczerpanie tematu),
 • poprawność językowa, interpunkcyjna i ortograficzna.

Autorzy najlepszych prac dodatkowo zostaną nagrodzeni cząstkową oceną celującą z języka polskiego (z aktywności).

Termin i miejsce oddania prac: do 20 X 2022 r. Prace należy składać w bibliotece.

3. KONKURS wiedzy o frazeologizmach

Uczestnicy konkursu: uczniowie klas VI – VIII oraz OP3

Warunki uczestnictwa:

 • zapoznanie się z podanymi wymaganiami i zlecana literaturą;
 • zgłoszenie chęci udziału w konkursie najpóźniej do dnia 20 X 2021 r. w bibliotece,
 • poprawne i samodzielne rozwiązanie testu ze znajomości frazeologizmów.

Test (w wersji elektronicznej) odbędzie się w ostatnim tygodniu października.

W przypadku dużej liczby osób, które uzyskają tyle samo punktów z testu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo zorganizowania dogrywki w formie wypowiedzi pisemnej.

Cele konkursu:

 • wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów;
 • podnoszenie sprawności językowej;
 • rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym.

Zalecana literatura:

 • Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 • Związki frazeologiczne, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 1700-1702.

Wymagania:

 • stosowanie związków frazeologicznych i rozumienie ich znaczenia (w szczególności pochodzących z mitologii, Biblii, zawierających nazwy zwierząt i nazwy części ciała);
 • rozpoznawanie rodowodu podanych związków frazeologicznych.
 • Frazeologizmy pochodzące z Biblii (od Adama i Ewy; alfa i omega; chodzić od Annasza do Kajfasza; arka przymierza; wieża Babel; syn marnotrawny; budować coś na piasku; obym był złym, fałszywym prorokiem; egipskie ciemności; w cudzym oku źdźbło, a w swoim belki nie widzi; przepędzić kogoś na cztery wiatry; gołębie serce; człowiek o gołębim sercu; przeżyć gehennę; kto mieczem wojuje, od miecza ginie; głos wołającego na puszczy; kłaść zdrową głowę pod Ewangelię; Sodoma i Gomora; wdowi grosz; hiobowa wiadomość; trąby jerychońskie; kainowe piętno; kamień węgielny; kolos na glinianych nogach; kozioł ofiarny; kropla drąży skałę; mieć i kimś krzyż pański; manna z nieba; matuzalowe lata; z próżnego i Salomon nie naleje; być w siódmym niebie; coś woła o pomstę do nieba; niewierny Tomasz; czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal; zakazany owoc; wilk w owczej skórze; plagi egipskie; niebieski ptak; rzeź niewiniątek; spać snem sprawiedliwego; brać sobie coś do serca; zamienić się w słup soli; rzucać perły przed wieprze; sól ziemi; wąskie gardło).

 • Frazeologizmy pochodzące z mitologii (argusowe oko; jabłko niezgody; praca herkulesowa; koń trojański; koszula Dejaniry; prokrustowe łoże; cierpieć męki Tantala; coś wisi nad kimś jak miecz Damoklesa; nić Ariadny; olimpijski spokój; pięta Achillesa; puszka Pandory; pod czyjąś egidą; róg obfitości; stajnia Augiasza; syzyfowa praca; beczka (praca) Danaid; tytan pracy; wieniec laurowy; spocząć na laurach; złote runo; w objęciach Morfeusza).

 • Frazeologizmy z nazwami zwierząt (hasła ze słownika frazeologicznego: bąk, cielę, gołąb, gęś, kaczka, koń, kot, koza, kret, krokodyl, krowa, królik, kruk, kukułka, kura, lew, lis, małpa, mrowisko, mrówka, mucha, mysz, myszka, niedźwiedź, osa, osioł, owca, papuga, paw, pies, pszczoła, słoń, skowronek, sójka, ślimak, świnia, wilk, wąż, wrona, wróbel, wół, zając, żółw, żuraw).

 • Frazeologizmy z nazwami części ciała człowieka (hasła ze słownika frazeologicznego: bark, broda, brzuch, buzia, dłoń, gardło, gęba, głowa, grzbiet, język, kciuk, kość, krew, łokieć, mózg, noga, nos, oko, palec, pęcherz, pępek, pierś, pięść, pięta, plecy, ramię, ręka, rozum, serce, skóra, stopa, szczęka, twarz, ucho, usta, ząb).

 • Frazeologizmy zawarte w haśle problemowym Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny PWN.

 • Błędy frazeologiczne.

 • Pochodzenie frazeologizmów.

Źródła dodatkowe, z których można skorzystać:

https://frazeologia.pl

https://zpe.gov.pl/a/wyrazenia-zwroty-frazy/D18s8rBQf

https://zpe.gov.pl/a/klasyfikacja-zwiazkow-frazeologicznych/DeZsc6NpE

https://www.ortograf.pl/zasady-pisowni/bledy-frazeologiczne

https://frazeologia.pl/poradnik-szkolny

* * *

Wszystkie prace konkursowe oceni powołane przez Organizatorów JURY, które zadecyduje o zakwalifikowaniu prac do konkursu, przyznaniu nagród i wyróżnień. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo niewyłaniania zwycięzców oraz prawo do przyznawania miejsc exaequo.

Organizatorzy konkursów:

Nauczyciele poloniści i bibliotekarze