Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 8

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

W związku z przygotowaniami do organizacji egzaminu ósmoklasisty prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Jeżeli ze względów zdrowotnych uczeń nie może zasłaniać ust i nosa (ani maseczką, ani przyłbicą), rodzice ucznia przekazują stosowną informację do szkoły nie później niż 29 maja 2020 r. Uczeń taki przystępuje do egzaminu w oddzielnej sali egzaminacyjnej.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i GIS, uczniowie, po zajęciu miejsc w sali i podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym, nie muszą mieć na sobie maseczki ani przyłbicy.

Zakrycie ust i nosa jest konieczne od momentu wejścia na teren szkoły do zajęcia miejsca w sali.

Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Jeżeli syn/córka, ze względów zdrowotnych nie może zasłaniać ust i nosa, prosimy o przekazanie takiej informacji wychowawcy klasy do końca tego tygodnia, tj.29 maja.